ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
คณะผู้บริหาร
นายเผด็จ ลิ้มอุบัติตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
0819551381
นายชำนาญ มะใลไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
0807235895
นายประณัย เต้นรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
0848344597
นายพิชิตพงศ์ พงษ์ศรานันท์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
0942705999
หัวหน้าส่วนราชการ
นายธีรศักดิ์ ศรีนิลก์
ปลัด อบต.ปะเคียบ
0895819546
นายรัฐกร ตามไธสง
รองปลัด อบต.ปะเคียบ
0819550566
นางสาวธนวรรณ ดงนางรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัด
098-4290234
นายรัฐกร ตามไธสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

0819550566
นายสุพัฒน์ วโนทยาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-0630470
นางจันทร์เพ็ญ สุขทวี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

089-8658412
นายทวี ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
092-3569156
สิบเอกสมชาย ใจกล้า
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

093-4516336
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
กพร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
MembersLogin
จังหวัดบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
13ฟอนต์แห่งชาติ
สสส
กรมอุตุวิทยา
true sport-2
true sport 1
โครงการปิดทองหลังพระฯ บ้านโจด หมู่ที่ 1 ตใปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ดูทีวีอนนไลน์