ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558

      
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547

      
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2558

      
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

      
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก พ.ศ.2557

      
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558

      
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 421 ข้อ

      
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

      
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

      
12 3 4 5
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา คร้ังที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดบุรีรัมย์
MembersLogin
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
true sport 1
true sport-2
ดูทีวีอนนไลน์