ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

     

  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายเผด็จ ลิ้มอุบัติตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  เป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหารและพนักงส่วนตำบลปะเคียบ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น /เสนอปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยผู็เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจา้หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ จำวน  73  คน 


มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

      

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

      

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

      

ประชุมพนักงานประจำเดือน มกราคม 2565

     

         วันที่ 15 มกราคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายเผด็จ ลิ้มอุบัติตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มกราคม 2565  เป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหารและพนักงส่วนตำบลปะเคียบ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น /เสนอปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยผู็เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจา้หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ จำวน  75  คน 


มาตรการป้องกันการรับสินบน

      

ประมวลคุณธรรม จริยธรรมอบต.ปะเคียบ

      

มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

      

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

      

12
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
กพร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
MembersLogin
จังหวัดบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
13ฟอนต์แห่งชาติ
สสส
กรมอุตุวิทยา
true sport-2
true sport 1
โครงการปิดทองหลังพระฯ บ้านโจด หมู่ที่ 1 ตใปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ดูทีวีอนนไลน์