ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.2560

      
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

      
ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

      
ระเบียบเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

      
ระเบียบค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2557

      
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2560

      
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงินฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

      
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงินฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

      
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการเบิกค่าใช้่จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562

      
12
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา คร้ังที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดบุรีรัมย์
MembersLogin
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
true sport 1
true sport-2
ดูทีวีอนนไลน์